Geppert 12.

Eksperci zgłaszający uczestników 12. Konkursu Gepperta:

WROCŁAW
Patrycja Sikora – ur. 1978, historyczka sztuki, kuratorka w BWA Wrocław-Galerie Sztuki Współczesnej, wykłada w ASP Wrocław, absolwentka Podyplomowych Studiów Kuratorskich na UJ, autorka wystaw, artykułów krytycznych i naukowych oraz tekstów do katalogów, kuratorka Konkursu Gepperta w latach 2007–2011.
Wojciech Pukocz – ur. 1970, Dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej ASP, artysta wizualny, kurator wielu wystaw, w tym Konkursu Gepperta w latach 2007–2011.

POZNAŃ
Marta Smolińska – historyczka i krytyczka sztuki; od 2014 profesor w Katedrze Teorii Sztuki i Filozofii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Dominik Lejman – ur. 1969, artysta wizualny. Absolwent Royal College of Art w Londynie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prowadzi pracownię malarstwa na UAP. Mieszka i pracuje w Poznaniu i Berlinie.

KATOWICE
Lesław Tetla – Ur. w 1968 r. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz na Wydziale Grafiki w Katowicach. Prowadzi Pracownię Działań Interdyscyplinarnych na Wydziale Artystycznym ASP w Katowicach. Dziekan Wydziału Artystycznego.
Jolanta Jastrząb – ur. 1971, malarka, dr. hab. historii sztuki, prof. nadzwyczajny ASP w Katowicach, Kierownik Katedry Malarstwa.

GDAŃSK
Krzysztof Polkowski – ur. 1958, malarz, pedagog, od 2016 roku rektor ASP w Gdańsku.
Piotr Stasiowski – ur. 1980, historyk sztuki, absolwent Podyplomowych Studiów Kuratorskich UJ, wieloletni kierownik Studia BWA we Wrocławiu, Dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej.

KRAKÓW
Grzegorz Sztwiertnia – ur. 1968, artysta wizualny, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, autor licznych wystaw oraz tekstów. 
Dariusz Vasina – ur. 1964, grafik, malarz, prowadzi Pracownię Malarstwa oraz Pracownię Rysunku na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

ZIELONA GÓRA
Wojciech Kozłowski – ur. 1961, krytyk i kurator, dyrektor galerii BWA w Zielonej Górze.

WARSZAWA
Jacek Dyrzyński – ur. 1946, polski malarz i pedagog, prof. nauk o sztukach pięknych związany z warszawską ASP.
Marcin Krasny – ur. 1979, kurator, krytyk, wieloletni kierownik Galerii Okna w Warszawie, związany przez wiele lat z CSW Zamek Ujazdowski.

SZCZECIN
Kamil Kuskowski – ur. 1973, artysta wizualny, kurator, kierownik Katedry Nowych Mediów na Akademii Sztuki w Szczecinie.

BIELSKO BIAŁA
Agata Smalcerz – historyczka sztuki, kuratorka, dyrektorka Galerii Bielskiej BWA. Publikuje teksty o sztuce w pismach artystycznych i katalogach; prowadzi autorskie wykłady z historii sztuki.

OPOLE
Łukasz Kropiowski – historyk i krytyk sztuki, redaktor naczelny czasopisma Artpunkt i kurator Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

LUBLIN
Jan Gryka – ur. 1959, artysta wizualny, profesor UMCS, od 1985 r. prowadzi Galerię Białą w Lublinie.

TORUŃ/BYDGOSZCZ
Wacław Kuczma – ur. 1956, artysta wizualny, kurator, autor tekstów. Absolwent PWSSP w Gdańsku. Współtwórca i prezes (do 2003 r.) Stowarzyszenia Artystycznego Wieża Ciśnień. Od 2002 roku dyrektor Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, obecnie dyrektor CSW w Toruniu.

ŁÓDŹ
Aleksandra Jach – krytyczka sztuki, kuratorka Muzeum Sztuki w Łodzi, autorka wystaw i tekstów, redaktorka katalogów.

Kuratorzy 12. Konkursu Gepperta:

Marta Borgosz – ur. 1975. W 1999 r. ukończyła ASP we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuje na Wydziale Malarstwa i Rzeźby na stanowisku adiunkta. Od 2013 roku pełni funkcję kierownika Katedry Malarstwa. 

Alicja Klimczak-Dobrzaniecka – historyczka sztuki, filolog niderlandysta. Kuratorka, autorka tekstów. Pracuje w BWA Wrocław-Galerie Sztuki Współczesnej. Członkini Rady Artystycznej Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.


 

REGULAMIN 12. Konkursu Gepperta

 1. Niniejszy regulamin zawiera ogólne zasady, na jakich odbywa się 12. edycja Konkursu Gepperta (zwana dalej Konkursem) i towarzysząca mu wystawa konkursowa (zwana dalej Wystawą), organizowane wspólnie przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu i BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej (zwane dalej Organizatorami).
 2. Organizatorzy Konkursu powołują:
  • Kuratorów Generalnych: z ramienia ASP we Wrocławiu – Marta Borgosz, z ramienia BWA Wrocław – Alicja Klimczak-Dobrzaniecka;
  • Ekspertów reprezentujących ośrodki artystyczne w Polsce, których zadaniem będzie zaproponowanie uczestników Konkursu;
  • niezależne Jury, które dokona wyboru laureatów Konkursu.
 3. Konkurs dotyczy malarstwa i ma charakter zamknięty.
  Każdy z Ekspertów zgłasza kandydaturę jednego artysty malarza. Pisemna prezentacja może przedstawiać proponowanego artystę w szerszym kontekście (np. na tle lokalnej lub ogólnopolskiej sceny młodego malarstwa, uwzględniając zaprezentowanie także innych, ciekawych młodych artystów). Artyści zgłoszeni przez Ekspertów i spełniający wymogi Regulaminu wezmą udział w wystawie konkursowej. Eksperci przekazują zgłoszenia z prezentacją Kuratorom Generalnym w nieprzekraczalnym terminie do 28.04.2016 na adres: BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32, 50-149 Wrocław lub osobiście. Zgłoszenia zawierać muszą: wypełniony, wydrukowany i podpisany przez Eksperta formularz (zał. nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, tj.: CV artysty oraz CD lub DVD z krótkim uzasadnieniem wyboru artysty (do 1800 znaków) i z portfolio artysty zawierającym 10 – 15 reprodukcji wybranych prac (zdjęcia prac: jpg 300 dpi, w przypadku filmów: klatki video).
 4. Uczestnikami zgłaszanymi do konkursu mogą być artyści uprawiający malarstwo, którzy nie brali udziału w poprzednich jego edycjach i którzy uzyskali dyplom uczelni artystycznej lub wydziału artystycznego w latach 2013–2015. Organizatorzy dopuszczają zgłoszenie do Konkursu osoby uprawiającej malarstwo, niebędącej absolwentem uczelni artystycznej lub wydziału artystycznego, której wiek nie przekracza 30 lat (urodzeni po 1985 r.).
 5. Kuratorzy Generalni dokonują wyboru prac artystów, kwalifikując je do Wystawy na podstawie nadesłanej dokumentacji, w czasie indywidualnych spotkań z artystami oraz w porozumieniu z Ekspertami.
 6. Kuratorzy Generalni, po dokonaniu wyboru prac uczestników Konkursu, pozyskują od nich zgłoszenia zakwalifikowanych prac. Prace te podlegać będą ocenie Jury w ramach Wystawy. Prezentację może stanowić cykl prac, seria, bądź praca grupowa, przy czym warunkiem jest że nie może być to praca wykonana w czasie studiów na uczelni artystycznej bądź wydziale artystycznym. Wyłączeniu podlega również praca dyplomowa. Termin pozyskiwania przez Kuratorów Generalnych zgłoszeń konkretnych prac upływa z dniem 15.07.2016. (Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
 7. Wybory kuratorów są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
 8. Jury przyznaje następujące nagrody: Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda Prezydenta Wrocławia, Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Nagroda Dyrektora BWA Wrocław. Werdykt Jury zostanie ogłoszony podczas uroczystego otwarcia wystawy w dniu 21.10.2016.
 9. Wystawa konkursowa odbędzie się w terminie 14.10–11.12.2016 w galerii BWA Awangarda we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 32.
 10. Prace konkursowe składają artyści uczestniczący w wystawie w terminie od 19.09 do 02.10.2016 w galerii Awangarda przy ul. Wita Stwosza 32 we Wrocławiu lub w miejscu i terminie wyznaczonym przez kuratorów. Termin odbioru prac spoza Wrocławia i ich transportu do galerii Awangarda będzie indywidualnie ustalany przez organizatorów konkursu.
 11. Wystawie towarzyszy publikacja zawierająca katalog prac oraz pełne wystąpienia Ekspertów, prezentujące sylwetki młodych malarzy proponowanych do Konkursu.
 12. Materiały (określone w punkcie 3 regulaminu), które dostarczają Eksperci, powinny być w formie wymaganej przez prawo autorskie umożliwiające ich umieszczenie w publikacji.
 13. Termin nadsyłania do BWA Wrocław materiału katalogowego przez uczestników wystawy (jedna reprodukcja każdej zakwalifikowanej pracy w formie elektronicznej w jakości do druku, szczegółowy opis techniki wykonania i data powstania pracy, nota biograficzna, telefon kontaktowy i adres e-mail) upływa 25.07.2016 r. Uczestnik wystawy przesyłający materiał do publikacji w oddzielnym oświadczeniu stwierdzi, że posiada autorskie prawa majątkowe do prezentowanego dzieła (lub zgodę na użycie prezentacji dzieł) i przenosi je na organizatorów w zakresie niezbędnym do publikacji w katalogu wystawy oraz jej promocji w mediach, w tym na stronie internetowej organizatorów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w nocie biograficznej w wyżej wymienionym zakresie.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania wystawy w innych ośrodkach sztuki w Polsce lub za granicą. Uczestnicy wyrażają wstępną zgodę na udostępnienie prac z wystawy na dalszych ekspozycjach. Daty prezentacji będą uzgadniane w późniejszym terminie.

Wystawa konkursowa:
18.10 – 11.12.2016
galeria Awangarda, BWA Wrocław,
ul. Wita Stwosza 32

Uroczyste otwarcie i ogłoszenie zwycięzców: 21.10.2016

Konkurs Gepperta jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim, poświęconym młodemu malarstwu. Jego głównym celem jest przedstawienie możliwie pełnej panoramy zjawisk aktualnie zachodzących w różnych ośrodkach w kraju oraz promocja debiutujących twórców. Konkurs odbywający się nieprzerwanie od 1989 roku jest obecnie jednym z najważniejszych przeglądów młodej sztuki w Polsce. Do udziału w konkursie uczestników zgłasza grono Ekspertów wywodzących się z ośrodków sztuki z całego kraju. Ich wybór następnie podlega ocenie Jury.

KURATORZY:

Marta Borgosz
(Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

Alicja Klimczak-Dobrzaniecka
(BWA Wrocław-Galerie Sztuki Współczesnej)